PRIVACY / AVG

Op 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), in het Engels genoemd General Data Protection Regulation (GDPR); een wet waarvan het toezicht is neergelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Tot iedere organisatie behoren ook kerkgenootschappen en daarmee Rafaël Amersfoort. Met de door deze wet gegeven verantwoordelijkheid ten aanzien van de persoonsgegevens willen wij bewust en zorgvuldig omgaan. Het is daarom belangrijk dat iedereen die, hetzij werkzaam bij Rafaël Amersfoort, hetzij met deze gegevens te maken heeft (deze gegevens verwerkt), zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid en zich houdt aan de geldende regelgeving.

Dit geldt voor ons állemaal, omdat we állemaal te maken hebben met persoonsgegevens. Dit geldt voor gegevens die je bijv. op je telefoon en je laptop hebt maar ook hoe je met deze gegevens omgaat. De AVG verplicht ons om hier bewust mee om te gaan.

Om als gemeentefamilie te kunnen functioneren registreren en gebruiken we van onze leden/vaste bezoekers de door u beschikbaar gestelde (bijzondere) persoonsgegevens. Ten behoeve van onze financiële administratie registreren wij de via machtigingen en de via eigen overboeking verstrekte gegevens. Deze gegevens worden alleen voor eigen gebruik toegepast en binnen bedieningen verstrekt, indien noodzakelijk voor het functioneren voor de bediening.

Sinds enige tijd is er een aantal mensen bezig om er voor te zorgen dat wij gaan voldoen aan de gestelde eisen. Rafaël Nederland en Missie Nederland (https://www.missienederland.nl/identiteit) leveren protocollen en actielijsten aan die doorgewerkt worden. Voor 25 mei zullen de noodzakelijke acties gedaan zijn, daarna gaan we door totdat alles op orde is.

Het is een transparant proces waarin jullie ten allen tijde vragen kunnen stellen via officemanager@rafaelamersfoort.nl.

Waarover gaat de AVG

Kort gezegd zijn in de AVG regels opgenomen die moeten worden toegepast bij het verwerken van persoonsgegevens. Je verwerkt gegevens als je een handeling doet die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het gaat daarbij om meer dan het verwerken van namen en adressen. Foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn vallen er net zo goed onder. En verwerken slaat zeker niet alleen op het verstrekken van gegevens aan derden, maar ook op een breed scala van het eigen handelen. Denk daarbij aan:

–    het sturen van e-mail aan (de) gemeenteleden;
–    het nemen van foto’s en videobeelden van (de) gemeenteleden en publicatie daarvan op de website;
–    het vastleggen en bewaren van bewakingsbeelden van het samenkomstterrein en – gebouw
–    het exporteren van gegevens uit de (leden-)administratie;
–    het vastleggen van gegevens in aparte (Excel-)bestanden;
–    publiceren van informatie op de website met herleidbare gegevens;
–    het verwerken van machtigingskaarten.

Kortom alle handelingen met gegevens die tot een persoon te herleiden zijn.

Klik hier voor ons volledige privacy statement.

CONTACTFORMULIER

Ik geef Rafaël Amersfoort toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken t.b.v. het functioneren van de gemeente. Deze informatie wordt in de administratie (leden, financiële en bedieningen) vastgelegd en gebruikt. Deze gegevens worden niet buiten de gemeente verspreid.