GIFTEN

Als je je aansluit bij onze gemeente, dan vragen we je ook om financieel bij te dragen. We geloven in het bijbelse principe van het geven van Tienden. Wil je hier meer over weten, volg dan onze kennismakingscursus of neem contact op.

OFFER

De eerste zondag van de maand is er een collecte in de samenkomst. Wij noemen dit een offer. Het doel van het offer verschilt per maand. De ene maand is het offer voor algemene uitgaven van de gemeente, een andere maand kan het offer bestemd zijn voor zending of een ander goed doel. Je kunt contant geld geven of een machtigingskaart invullen.

ANBI

Rafaël Amersfoort heeft een eigen ANBI-status en valt daarnaast ook onder de groepsbeschikking van Rafaël Nederland. Op de site van de Belastingdienst kan je ons vinden onder ‘Rafaël’ in Amersfoort, en onder Vestigingsplaats ‘Amersfoort’. Ons RSIN-nummer is: 825586513.

De giften voor Rafaël Amersfoort zijn belastingaftrekbaar.

Rekeningnummer: NL40RABO0302294791 of NL86INGB0007326822,
ten name van Rafaël Amersfoort, in Amersfoort.

BELEID EN FINANCIËN

Financiële verantwoording en beleid

Bekijk hier de Baten en lasten 2016 en de Begroting 2017. Lees hier de doelstelling en het beleid voor 2017. Klik hier voor de visie van Rafaël Nederland.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit: Richard Klomp (voorzitter), Jannie Klomp (secretaris en vice-voorzitter), Berjan Arentsen (penningmeester), Marten Busstra en Wybren van Keulen. Klik hier voor de gemeenteleiding.

Beloningsbeleid

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun bestuurstaken. Zij hebben wel recht op onkostenvergoeding voor uit hun functie gemaakte kosten. Enkele personen zijn in (gedeeltelijke) loondienst, gerelateerd aan de salarisschalen van Rafaël Nederland. Daarnaast wordt aan enkele vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.